Odznaczenia Zasługi Łowieckiej

Źródło informacji o odznaczeniach łowieckich:

 • Uchwała XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 2 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
 • Załącznik do uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 05.09.2006 r. - Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich

§ 117

 1. Za zasługi dla łowiectwa, na wniosek właściwych organów Zrzeszenia, nadawane są odznaczenia łowieckie.
 2. Odznaczeniami łowieckimi są:
  1. Złom;
  2. Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej; 
  3. Medal Świętego Huberta; 
  4. Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa.
 3. Odznaczenia łowieckie, o których mowa w ust. 2, nadaje w imieniu Zrzeszenia Kapituła Odznaczeń Łowieckich.
 4. Kapituła Odznaczeń Łowieckich składa się z 11 osób powołanych spośród członków Zrzeszenia odznaczonych Złomem lub Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 118

 1. Odznaczenia łowieckie, o których mowa w § 117 ust. 2 pkt 1-3 i § 119, nadawane są członkom Zrzeszenia.
 2. Osobom lub instytucjom spoza Zrzeszenia za szczególne zasługi w rozwoju gospodarki łowieckiej, stworzenie wybitnych dzieł artystycznych o tematyce łowieckiej lub rozpowszechnianie idei łowieckich, mogą być nadawane odznaczenia łowieckie wymienione w § 117 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz w § 119.
 3. Tryb postępowania Kapituły Odznaczeń Łowieckich określa regulamin uchwalony przez Naczelną Radę Łowiecką.

§ 119

Odznaczeniami łowieckimi są także okręgowe odznaczenia łowieckie ustanawiane przez okręgowe rady łowieckie.

 

Poniżej zaprezentowane zostały odznaczenia, o których mowa w paragrafie 117 cytowanej uchwały (kliknięcie na miniaturki powiększy zdjęcie).

ZŁOM

Odznaczenie łowieckie „Honorowy Żeton Zasługi - Złom" – zostało ustanowione 28 listopada 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich. Złom jest najwyższym odznaczeniem łowieckim.

 

Medale Zasługi Łowieckiej (złoty, srebrny i brązowy)

Regulamin przyznawania medali zasługi łowiectwa, zatwierdzony przez Wydział Wykonawczy 11 grudnia 1929 roku. Dzień ten został uznany za datę ustanowienia istniejącego do dzisiaj Medalu Zasługi Łowieckiej.

 

Medal Św. Huberta

Najmłodsze odznaczenie łowieckie Medal św. Huberta, który został ustanowiony uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ 16 grudnia 1992 roku.

 

Odznaczenia za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej

Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa ustanowiona przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w roku 1966.

 

Zasady przyznawania odznaczeń Zasługi Łowieckiej:

Złom, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej nadaje się członkom Zrzeszenia za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając:

 • wydajną i długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ, 
 • osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny, 
 • ewidentne rezultaty w ochronie środowiska, 
 • walkę z kłusownictwem, 
 • osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim, 
 • znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i układaniu psa myśliwskiego, 
 • wzorową postawę etyczną i koleżeńskość.

Medal św. Huberta nadaje się za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za:

 • prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej,
 • osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej.

Medal św. Huberta nadawany jest przez Kapitułę co 5 lat z datą 3 listopada – począwszy od roku 1993.

Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa nadaje się osobom i instytucjom spoza Zrzeszenia za upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie.