Trofea medalowe

 

Zasady wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich

Na podstawie art. 42e ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o trofeach łowieckich, rozumie się przez to:

  1. poroże łosia;
  2. poroże jelenia szlachetnego;
  3. poroże jelenia sika;
  4. poroże daniela;
  5. poroże sarny;
  6. ślimy muflona;
  7. oręż dzika;
  8. czaszkę lisa;
  9. czaszkę jenota;
  10. czaszkę borsuka.

§ 2

Trofea łowieckie, o których mowa w § 1 pkt 1-6, podlegają wycenie wstępnej i ostatecznej, z zastrzeżeniem § 5 i 6.

Trofea łowieckie, o których mowa w § 1 pkt 7-10, podlegać mogą wyłącznie wycenie ostatecznej, dokonywanej na wniosek posiadacza trofeum.

§ 3

Wyceny wstępnej trofeów łowieckich dokonują komisje, o których mowa w art. 42d ustawy z dnia 13 października 1995r. - Prawo łowieckie, podczas dokonywania oceny zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej.

§ 4

Przy dokonywaniu wyceny wstępnej trofeów łowieckich, o których mowa w § 1 pkt 1-5, uwzględnia się ich formę oraz masę.

Przy dokonywaniu wyceny wstępnej trofeum łowieckiego, o którym mowa w § 1 pkt 6, uwzględnia się jedynie jego formę.

Przy dokonywaniu wyceny wstępnej trofea łowieckie dzieli się na:

1. trofea łowieckie, które spełniają łącznie następujące wymagania:

a) w przypadku poroża łosia:

forma poroża - łopatacz, badylarz,

masa poroża - co najmniej 6 kg brutto,

b) w przypadku poroża jelenia szlachetnego:

forma poroża - wszystkie formy, z wyjątkiem szpicaków, szydlarzy, widłaków, myłkusów i perukarzy,

masa poroża - co najmniej 5,5 kg brutto,

c) w przypadku poroża jelenia sika:

forma poroża - wszystkie formy, z wyjątkiem szpicaków, szydlarzy, widłaków, myłkusów i perukarzy,

masa poroża - co najmniej 2 kg brutto,

d) w przypadku poroża daniela:

forma poroża - łopatacz,

masa poroża - co najmniej 2,6 kg brutto,

e) w przypadku poroża sarny:

forma poroża - szóstak i wyższe,

masa poroża - co najmniej 0,43 kg brutto,

f) w przypadku ślimów muflona:

ślimy o prawidłowym rozwoju;

2. trofea łowieckie pozostałe.

Przez masę poroża brutto rozumie się masę poroża z czaszką, bez żuchwy.

§ 5

Jeżeli od pozyskania zwierzyny upłynęły co najmniej trzy miesiące, można zrezygnować z dokonywania wyceny wstępnej i dokonać od razu wyceny ostatecznej.

§ 6

Nie dokonuje się wyceny ostatecznej trofeów łowieckich, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 2.

§ 7

Wyceny ostatecznej dokonuje się nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od pozyskania zwierzyny.

§ 8

Wyceny ostatecznej dokonują komisje powołane przez Polski Związek Łowiecki.

§ 9

Wyceny ostatecznej dokonuje się w oparciu o kryteria Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 10

Wyceny ostatecznej dokonuje się zgodnie z instrukcją wyceny, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 11

Punktacja uzyskana w wyniku dokonanej wyceny ostatecznej służy do kwalifikowania trofeów łowieckich jako:

1. medalowych:

a) złotomedalowych,

b) srebrnomedalowych,

c) brązowomedalowych;

2. pozostałych.

Liczbę punktów niezbędną do zakwalifikowania trofeum łowieckiego jako złotomedalowe, srebrnomedalowe albo brązowomedalowe trofeum łowieckie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 12

W przypadku złotomedalowych trofeów łowieckich jest możliwa weryfikacja wyceny ostatecznej.

Weryfikacji wyceny ostatecznej dokonuje komisja powoływana przez Międzynarodową Radę Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny.

Weryfikacji wyceny ostatecznej dokonuje się jednorazowo.

§ 13

Trofea łowieckie, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, są ewidencjonowane w Centralnym Rejestrze Trofeów, zwanym dalej "rejestrem".

Rejestr jest prowadzony przez Polski Związek Łowiecki.

W rejestrze ujawnia się informacje o trofeach łowieckich zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 14

Za rekordowe trofeum łowieckie uznaje się trofeum łowieckie zwierzyny pozyskanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które uzyskało, w wyniku dokonanej wyceny ostatecznej, jedną z sześciu najwyższych dla danego gatunku punktacji, bez względu na rok pozyskania.

§ 15

Polski Związek Łowiecki gromadzi informacje o aktualnym miejscu przechowywania rekordowego trofeum łowieckiego.

§ 16

Rekordowe trofea łowieckie mogą być wywożone za granicę jedynie w celu eksponowania ich na wystawach specjalistycznych.

§ 17

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie wyceny i ewidencji trofeów łowieckich